Zaregistrovať do Noviniek e-mailom

 


Sme certifikovaný partner eTargetu:


Staňte sa našim fanúšikom
na Facebooku:


Prevádzkujeme vlastný portál
MojeObchody.sk


Stiahnite si letáky PPC, SEO

 

 

Všeobecné obchodné podmienky používania služieb Reklama.BiznisWeb.sk

1. Prevádzkovateľ služby


Prevádzkovateľom služby je IRISOFT, s.r.o., IČO: 36332275.
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri, vedenom Okresným súdom
v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka číslo: 14274/R.

 

IRISOFT, s.r.o. prevádzkuje všetky služby samostatne a nespolupracuje s inými spoločnosťami, ktoré by v mene IRISOFT, s.r.o. vykonávali služby napr. registrácie do internetových katalógov, zvyšovanie návštevnosti web stránok a SEO služby. Akákoľvek ponuka od konkurenčnej firmy je považovaná za podvodné jednanie a zneužitie dobrého mena spoločnosti IRISOFT, s.r.o. a jej ochrannej známky FLOX CMS, domén BiznisWeb.sk a Flox.sk na ponuku služieb cudzej firmy.

Zoznam partnerských firiem je uvedený tu: www.flox.sk/partneri. Partneri nemajú oprávnenie konať v mene IRISOFT s.r.o. a v mene služby BiznisWeb.sk. Partneri ponúkajú tvorbu grafického designu a programovanie individuálne ako samostatné podnikateľské subjekty.
 

2. Ďaľšie ujednania


Predmetom týchto obchodných podmienok je naplánovanie internetovej reklamnej kampane Objednávateľa a Zhotoviteľa vo vyhľadávačoch a kontextových systémoch a jej následná správa, vrátane sprostredkovania reklamných plôch s cieľom zaistiť Objednáveteľovi návštevníkov jeho internetovej prezentácie podľa dohodnutej stratégie.
 

Naplánovanie a správa obsahujú:

 • výber kľúčových slov
 • tvorbu reklamných textov
 • aktiváciu kampane
 • informovanie klienta, zasielanie pravidelných reportov
 • dozor nad kampaňou.


Dozor nad kampaňou zahrňuje: zmenu kľúčových slov v priebehu kampane, zmeny textov v priebehu kampane.


V prípade, že nie je dohodnuté inak, sú zmeny kľúčových slov a zmeny reklamných textov internou záležitosťou Zhotoviteľa a nie sú predávané Objednávateľovi. Počet zásahov do kampane Objednávateľom nie je obmedzený, Zhotoviteľ tak nezodpovedá za prípadnú neefektivitu kampane. Služby týkajúce sa kľúčových slov a textov sú zahrnuté v cene pre jazyky slovenský a český. Pokiaľ bude súčasťou kampane text/slovo v inom jazyku, bude príplatková cena predmetom predom dojednaná medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom.


Reklamnými plochami sa rozumejú plochy: určené pre PPC reklamu na službách spravovanými spoločnosťami Google Ireland Limited (Adwords), Seznam, a.s. (Sklik), eTarget a.s. Pokiaľ Objednávateľ písomnou inštrukciou doručenou Zhotoviteľovi neprejaví výslovné prianie týkajúce sa výberu plôch, je tento výber v kompetencii Zhotoviteľa.


Objednávateľ prehlasuje, že bol oboznámený s princípom reklamy PPC, a to ako vo vyhľadávačoch, tak v kontextových systémoch, vrátane princípu pohyblivej ceny prekliku, že týmto princípom rozumie a je si vedomý toho, že sa jeho reklama nemusí zobraziť pri každom hľadaní daného kľúčového slova alebo zobrazení kontextovej plochy. Táto skutočnosť je daná technickou podstatou systémov, môže byť spôsobená i obmedzeniami na strane užívateľa a nezobrazovanie reklamy teda nie je dôvodom
k reklamácii ani k odstúpeniu od zmluvy. Zhotoviteľ sa v rámci profesionálnej etiky a svojich technických možností môže pokúsiť prípadné obmedzenia na strane Objednávateľa identifikovať
a poskytnúť rady k ich odstráneniu.


Cena za poskytované služby je záväzná a skladá sa z ceny za analýzy, servisných poplatkov
a poplatkov za návštevníkov, odvedených, formou tzv. prekliku, z reklamných plôch na odkaz smerujúci na dohodnuté internetové stránky Objednávateľa. Záväzným podkladom pre zúčtovanie počtu preklikov a ich cien sú podklady, poskytované Zhotoviteľovi jednotlivými prevádzkovateľmi reklamných plôch. Cena za analýzy a servisné poplatky na dohodnuté platobné obdobie je splatná vopred. Poplatky za prekliky sú hradené formou predplateného kreditu, ktorého výšku a počet doplňovania, za predpokladu dodržania minimálnej platby dohodnutej touto zmluvou, si určí Objednávateľ sám. Nevyčerpaný kredit sa nevracia. Zhotoviteľ emailom upozorní Objednávateľa
v prípade, že sa jeho kredit bude blížiť k vyčerpaniu. Všetky ceny sú uvedené bez DPH, DPH bude pripočítaná podľa platných predpisov. Po uskutočnení úhrady bude Zhotoviteľom ihneď vystavený riadny daňový doklad.

 

3. Práva Objednávateľa

3.1 Objednávateľ má v rámci PPC kampane právo:

 • v priebehu kampane v objednanom rozsahu meniť svoje kľúčové slová a text reklamného zdelenia či obmedziť Reklamnú plochu. Poskytovateľ je povinný požadované zmeny previesť, poprípade Objednávateľovi poradiť tak, aby dosiahol čo najlepšiu efektivitu kampane.
 • Požiadať o vyradenie slov, ktoré prekračujú Objednávateľom akceptovateľnú cenu, z kampane. Objednávateľ berie na vedomie, že vyradenie slov môže mať značný vplyv na výsledky kampane a že v niektorých oboroch môže prekračovať bežnú cenu väčšina slov.
 • Požiadať Poskytovateľa o predčasné ukončenie kampane. Poskytovateľ je povinný takejto žiadosti vyhovieť, Objednávateľ však nemá v tomto prípade nárok na vrátenie čiastky za nevyčerpané služby, vrátane kreditu.
 • Na vrátenie časti kúpnej ceny odpovedajúcej nezrealizovanej časti kampane. Ak nebude možné dokončiť kampaň z dôvodov na strane Poskytovateľa, s výnimkou zásahu vyššej moci. V prípade ukončenia kampane z dôvodov na strane Objednávateľa, najmä pri porušení týchto zmluvných podmienok zvlášť závažným spôsobom alebo porušení podmienok reklamných plôch spôsobeným Objednávateľom, sa pomerná časť ceny nevracia.

3.2 Objednávateľ má v rámci PPC kampane právo:

 • na začiatku realizácie kampane navrhnúť kľúčové slová (v objednanom rozsahu). Poskytovateľ je povinný navrhnuté kľúčové slová akceptovať a do kampane zaradiť, resp. Objednávateľovi poradiť tak, aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektivita kampane.
 • Požiadať Poskytovateľa o predčasné ukončenie kampane. Poskytovateľ je povinný tejto žiadosti vyhovieť, Objednávateľ však nemá nárok na vrátenie čiastky za nevyčerpané služby. Odstránenie odkazu z konkrétneho vyhľadávača, v prípade eshopu z porovnávača tovaru je individuálnou záležitosťou Objednávateľa a je možné o ňu požiadať konkrétny vyhľadávač, resp. porovnávač.
 • Na vrátenie časti kúpnej ceny odpovedajúcej nezrealizovanej časti kampane do 60 dní od spustenia kampane. Pokiaľ nie je možné dokončiť kampaň z dôvodov na strane Objednávateľa, hlavne pri porušení reklamných podmienok spôsobených Objednávateľom, sa pomerná časť ceny nevracia.
 • Vyjadriť svoju nespokojnosť s umiestnením webu vo výsledkoch prirodzeného vyhľadávania najneskôr do 3.mesiaca od spustenia kampane.

4. Práva Prevádzkovateľa

4.1 Prevádzkovateľ má v rámci PPC kampane právo:

 • meniť text reklamného zdelenia tak, aby bol v súlade s podmienkami Reklamných plôch alebo v prípade, že usúdi potreby zmeny z dôvodu zefektívnenia pozície inzerátu na danej ploche či zlepšenia pomeru zobrazení a preklikov.
 • Na základe svojho odborného uváženia pridať alebo modifikovať kľúčové slová pre zobrazenie reklamného zdelenia Objednávateľa a podľa informácií získaných o Objednávateľovi, o jeho produktoch alebo službách, najmä z internetových stránok Objednávateľa.
 • Vyhlásiť celofiremné voľno, ktoré sa z hľadiska produktovej podpory nepovažuje za pracovný deň.
 • Spustenie kampane odmietnuť alebo kampaň ukončiť podľa podmienok
  reklamných plôch, pokiaľ Objednávateľ závady neodstráni.

 

4.2 Prevádzkovateľ má v rámci SEO kampane právo:

 • meniť text reklamného zdelenia pri registrácii do katalogových vyhľadávačov tak, aby bol v súlade s podmienkami jednotlivých vyhľadávačov a porovnávačov tovaru, nesmie ale meniť globálne zameranie kampane.
 • Na základe svojho odborného uváženia pridať, príp. doporučiť kľúčové slová pre zvýšenie návštevnosti a predaja na webe Objednávateľa, ďalej zmeniť obsah titulnej stránky, doplniť vlastnosti stránky, nadpisy a iné úpravy na webe.
 • Vyhlásiť celofiremné voľno, kt. sa z hľadiska produktového supportu nepovažuje za pracovný deň.
 • Spustenie kampane odmietnuť alebo kampaň ukončiť podľa podmienok jednotlivých vyhľadávačov a porovnávačov tovaru, pokiaľ Objednávateľ závady neodstráni.

5. Povinnosti Objednávateľa

5.1 Objednávateľ je pri realizácii PPC kampane povinný:

 • poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť pri tvorbe reklamných textov a výbere kľúčových slov, najmä pri kampaniach cielených len na časť predmetu činnosti Objednávateľa alebo pokiaľ o to Zhotoviteľ požiada Objednávateľa napríklad z dôvodu odborných výrazov či veľkého množstva produktov. Pri tvorbe textov a výbere kľúčových slov je nutné dodržiavať podmienky reklamných plôch - v dĺžke textov, zákaze používania superlatívov, správnej gramatike, zachovania dobrých mravov, neohovárania iných subjektov atd.
 • Zoznámiť sa s podmienkami a inzertnými pravidlami Reklamných plôch. Zhotoviteľ na požiadanie poskytne Objednávateľovi odkaz na ich znenie.
 • Dodržiavať pravidlá funkčnosti stránok v súlade s podmienkami Reklamných Plôch.
 • Akceptovať a zaistiť, aby jeho reklamné zdelenie a obsah jeho internetových stránok neboli v rozpore so všeobecne platnými zákonmi a súvisiacimi predpismi, s dobrými mravmi a neporušovali záujmy Zhotoviteľa tretích osôb ani záujmy Reklamných plôch.

 

5.2 Objednávateľ je pri realizácii SEO kampane povinný:

 • akceptovať Prevádzkovateľom zrealizované zmeny na webe a  nemeniť ich na základe vlastnéno uváženia. Vyradenie kľúčových slov a laická úprava už zoptimalizovaných sekcií webu môže mať negatívny dopad na umiestnenie webu v prirodzených výsledkoch vyhľadávania hlavne na Google.sk.
 • Brať na vedomie, že Prevádzkovateľ je nútený dodržiavať stanovené podmienky jednotlivých vyhľadávačov - dĺžku textov, nadpisov, popisov, počet kľúčových slov a iné.
 • Akceptovať a zaistiť, aby obsah jeho internetových stránok nebol v rozpore so všeobecne platnými zákonmi, pravidlami jednotlivých vyhľadávačov a porovnávačov, súvisiacimi predpismi, s dobrými mravmi a neporušoval záujmy Prevádzkovateľa a tretích osôb.

 

6. Povinnosti Prevádzkovateľa

6.1 Prevádzkovateľ je pri realizácii PPC reklamnej kampane povinný:

 • po uhradení čiastky a po doručení všetkých náležitostí nutných pre priebeh kampane Objednávateľom Poskytovateľovi pripraviť a spustiť do 10 pracovných dní predmetnú kampaň podľa dohody s Objednávateľom a svojho odborného vedomia. Za dátum úhrady sa počíta dátum pripísania celej čiastky na účet Zhotoviteľa.
 • V prípade, že zmení text reklamného zdelenia, zachovať reklamné zdelenie v súlade s cieľmi kampane.
 • Priebežne sledovať a optimalizovať kampaň.
 • Vykonávať produktovú podporu bežiacej kampane prostredníctvom e-mailu, prípadne telefónu, v pracovné dni od 9:00 – 16:00 hod.
 • Sprístupniť Objednávateľovi informácie o stave a priebehu kampane formou štatistík zasielaných na email

 

6.2 Prevádzkovateľ je pri realizácii SEO kampane povinný:

 • po uhradení čiastky a po doručení všetkých náležitostí potrebných k registrácii do katalógových vyhľadávačov (v prípade, že webová prezentácia Objednávateľa ešte nebola registrovaná) Objednávateľom pripraviť a poslať mailom na schválenie do 10 pracovných dní návrh kľúčových slov, popiskov a metatagov. Priebeh samotnej SEO kampane je individualny a trvá cca 1-3 mesiace. Za dátum úhrady sa považuje dátum pripísania celej sumy na účet Prevádzkovateľa.
 • V prípade, že realizuje zmeny v obsahu webu, zaväzuje sa zachovať cieľ kampane.
 • Priebežne sledovať umiestnenie webu na jednotlivé kľúčové slová.
 • Vykonávať produktový support bežiacej kampane prostredníctvom mailu, prípadne telefonicky v pracovné dni od 9:00 - 16:00.
 • Sprístupniť Objednávateľovi informácie o priebehu kampane formou štatistík posielaných e-mailom.

 

7. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť za:

 • korektné zobrazenie reklamného zdelenia na Reklamných plochách, nespôsobené chybou Zhotoviteľa
 • technické výpadky a poruchy servrov Reklamných plôch ani Objednávateľa
 • odmietnutie registrácie  web stránky Objednávateľa katalógovým vyhľadávačom, príp. porovnávačom tovaru
 • zobrazenie odkazu na vybrané kľúčové slová pri každom hľadaní alebo na každom počítači, pozícii sponzorovaného odkazu. V medziach možností jednotlivých partnerov je za určitých podmienok možné optimalizovať kampaň na uprednostnenie pozície reklamného zdelenia Objednávateľa. Pre takýto prípad je však nutné počítať so zvýšenou cenou za preklik.
 • iné dôvody mimo zavinenia Zhotoviteľom, pre ktoré nie je možné reklamné zdelenie zobraziť
 • text a význam reklamného zdelenia dodaného Objednávateľom
 • nezobrazenie cieľovej stránky užívateľovi na základe uskutočnených preklikov z Reklamných plôch v dôsledku nedostupnosti internetových stránok Objednávateľa alebo dôvodov mimo zavinenia Zhotoviteľom.


V Trenčíne, 1.1. 2009